HTML je kratica za HyperText Markup Language što znači prezentacijski jezik za izradu web stranica. Dokument se stvara pomoću HTML jezika, a njime se uređuje sadržaj i stvaraju veze između drugih HTML dokumenata.

HTML je veoma jednostavan jezik čije osnove svatko može savladati za par dana, a kasnije je sve stvar iskustva.

Svaki HTML dokument ima svoje ime kojem je pridružena extenzija .html. Najčešće će se glavna stranica HTML-a zvati index.html

HTML komande se pišu pomoću tag – ova. Jedan tag je u komanda koja govori našem browseru što i kako napraviti tj. na koji način prikazati sadržaj naših stranice.

Tagovi se pišu unutar oznaka < > npr: <html> ili <body>

Većina tag-ova se mora zatvoriti kako bi HTML znao da prestane koristiti taj tag. Taj tip taga se zove završni tag. Završni tag se dobiva dodavanjem znaka / i označava mjesto na kojem prestaje djelovanje početnog taga, npr. </html> i </body>

Svaki HTML dokument se sastoji od dva dijela: zaglavlja (header) i tijela (body). Zaglavlje se odvaja tagovima <head> i </head>, a tijelo dokumenta tagovima: <body> i </body>.

Kako napraviti jednostavnu HTML web stranicu?

Svaki HTML dokument mora počinjati sa <!DOCTYPE html> jer onda naš web preglednik zna da se radi o web stranici, te će onda koristiti određena pravila vezana uz HTML.

Kao što smo prije rekli svaka web stranica mora imati <html> i <body> koje na kraju web stranice moramo i isključiti sa završnim tagom.

Možemo i dodati <head>, no on nije prijeko potreban.

U zaglavlju možemo dodavati stvari koje se neće prikazati izravno na web stranici, no pokazati će se na web pregledniku.

Jedna od tih tag-ova je <title>. To nije naslov koji će se pojaviti u tijelu naše stranice već onaj naslov koji se pojavljuje u naslovnoj liniji browsera.

S druge strane sve ono što napišemo između tagova <body> i </body> predstavljat će tijelo našeg dokumenta i pojavit će se kao sadržaj naše web stranice u prozoru preglednika.

Dakle, svaki HTML dokument mora imati slijedeći poredak.

Sad sačuvamo ovaj dokument. U File – Save as dijalog prozoru prvo odaberemo mapu u kojem ćemo sačuvati našu Web stranicu.

U polje File name upišimo ime naše prve stranice, a kao ekstenziju otkucajmo .html (najčešće “index.html”).

U padajućoj listi Save as type odaberimo HTML. Stisnite save i vaša prva stranica je spremna da je otvorite u web pregledniku.